SharePoint

Main


ยินดีต้อนรับสู่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันกองควบคุมเครื่องมือแพทย์อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ในการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยประชาชน, บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล (บริษัท) ที่ต้องการประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ จะต้องติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สำหรับบริการต่าง ๆ มีดังนี้





ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอในระบบ E-submission
📢2. ระยะเวลาการพิจารณาทั้งหมดและระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง และ เงื่อนไขการคืนคำขอ

⭐งานบริการต่าง ๆ

 1. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 2. การขอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 3. การขอโฆษณา
 4. การขอหนังสือรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
 5. การขอผ่อนผันเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27
 6. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 7. การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 8. คู่มือหนังสือรับรองการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง และการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์
 9. การยื่นขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิดผ่านระบบ E-submission
 10. แบบฟอร์มมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบ
 11. รายงานเต้านมเทียม
article-law
Article-col3
Article-col3

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
 • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3