SharePoint

Skip Navigation LinksStrategicplan


วิสัยทัศน์ (vision)
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม”


พันธกิจ  (Missions​)

- จัดหาและจำหน่ายวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมย่างเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

- สนับสนุนการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational Goal)

"จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ"

"จำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง ทั่วถึง ครบถ้วน รวดเร็ว และตรวจสอบได้"


เป้าหมาย (Target)

"ประชาชนได้รับวัตถุเสพติดทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ"


ค่านิยมหลัก (Core Value)

“NRF Core Value”   ความมีคุณธรรม ตระหนักในมาตรฐาน มุ่งผลประชาชน
N = Nobleness (ความมีคุณธรรม)
ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพ และเป็นมิตร

R = Realize on standard
(ตระหนักในมาตรฐาน)
ตระหนักในมาตรฐาน คุณภาพด้านยา
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาตนเอง

F = Focus on people (มุ่งผลประชาชน)
ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784