SharePoint

Skip Navigation LinksPublic Relations NRF (fiscal year 2564)

Public Relations NRF (fiscal year 2564)
​ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

​หัวข้อ / ชื่อเรื่อง​เอกสารอ้างอิง​วัน เดือน ปี
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหนังสือ "ศิลปะร่วมสมัย : จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
Download

​21 ธันวาคม 2563
การเสนอเรื่องและเอกสารเพื่อนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564
Download

​21 ธันวาคม 2563


กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784