SharePoint

Skip Navigation LinksProcurement_News

Procurement_News
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสาร
​บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
​e-market และ e-bidding
​โครงการอบรม
​อื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา​เลขหนังสือ / ลงวันที่​เรื่อง​ประเภทเอกสาร​เอกสารอ้างอิง
​ด่วนที่สุด สธ 1003/ว 15925 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566กำหนดราคายาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์​หนังสือเวียนDownload​
​​ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว 6605 ลงวันที่
18 เมษายน 2566
แจ้งการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ Methylphenidate HCl sustained release tablets 54 mg (Concerta 54 mg)​หนังสือเวียน​Download
​- /
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
​เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เผยแพร่​Download
​ที่ สธ 1001/ ว 6653
ลงวันที่  25 ตุลาคม 2560
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560​หนังสือเวียนDownload
​สธ 1001/ ว5316
ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้หนังสือเวียน​Download
​สธ 1001/ ว5321
ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
​ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ มิถุนายน 2560หนังสือเวียน​Download
​สธ 1001/ ว5746
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
​ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่​หนังสือเวียนDownload
​สธ 1001/ ว5536
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
​การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 เรื่องหนังสือเวียนDownload
​สธ 1001/ ว5320
ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
​การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 เรื่องหนังสือเวียนDownload​
​สธ 1001/ ว5749
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
​แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน นั้น 6 เรื่องหนังสือเวียน​Download
​สธ 1001/ ว 5634
ลงวันที่ 14 กันยายน 2560
​การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Goverment Procurement : e-GP)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่" จำนวน 3 รุ่น
​หนังสือเวียน
Download​


DownloadDownloadกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784