SharePoint

Skip Navigation LinksPolicy_and_Planning

Policy and Planning

 นโยบายและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​Download
​แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​Download
แผนปฏิบัติการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​Download
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง : การควบคุมภายในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​Download
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​Download
แผนปฏิบัติการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download​
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) (ฉบับทบทวน) กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784