SharePoint

Skip Navigation LinksMinistry_policy

Ministry_policy
นโยบายของกระทรวงต้นสังกัด​

​เลขที่หนังสือ 

​ลงรับวันที่

​เรื่อง

​ประเภทเอกสาร

​เอกสารอ้างอิง

กค 0406.2/ว949​24 สิงหาคม 2565​พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565ดาวโหลด
สธ 1004/ว34717 มกราคม 2565ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ new_icon.gif​--ดาวน์โหลด
​สธ 1004.02/ว5402​16 ธันวาคม 2563การเสนอเรื่องและเอกสารเพื่อนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564​--ดาวน์โหลด
วธ 0602/1100​15 ธันวาคม 2563​กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหนังสือ "ศิลปะร่วมสมัย : จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย​--ดาวน์โหลด
สธ 1011 / ว. 4201​​2 ตุลาคม 2563​เรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และให้มีการจัดทำคำยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เป็นแบบฟอร์มกลางร่วมกัน--​ดาวน์โหลด
สธ 1014.09 / ว 291910 กรกฎาคม 2563​​นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ​--ดาวน์โหลด​
สธ 1003.5 / 1819​​27 เมษายน 2563​แนวปฏิบัติในการจัดส่งยาเสพติดให้โทษ / วัตถุออกฤทธิ์ทางไปรษณีย์ ระหว่างสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)--​​ดาวน์โหลด
​ดส 0403.4 / ว 1713​10 มิถุนายน 2562​แผ่นพับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-​-ดาวน์โหลด​
​สธ 1004.02 / ว704​27 กุมภาพันธ์ 2562การนำเสนอเรื่อง และเอกสารเพื่อนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข​--​ดาวน์โหลด
-​20 กรกฎาคม 2561​​กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด แจ้งยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติก สำหรับสถานพยาบาลที่เข้ามารับยา "เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน" ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป--​​ดาวน์โหลด
​สธ 0209.03 / 2117​11 มิถุนายน 2561​สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 / 2561​--ดาวน์โหลด​
​สธ 0212.05 / 17355 มิถุนายน 2561​​การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)​--ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
สธ 1014/ เอกสารส่งต่อ(ว.14)​
22 พฤษภาคม 2561​​หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0​--ดาวน์โหลด​
ด่วนที่สุด
​สธ 0209.08/ว 629
​28 สิงหาคม 2560​ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี​--​ดาวน์โหลด
​สธ 0209.08/ว 656​5 กันยายน 2560​ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญ ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ​--ดาวน์โหลด
​สธ 0209.08/ว 670​8 กันยายน 2560​ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี​--ดาวน์โหลด
​สธ 0436.2/ว 676​13 กันยายน 2560​ขอให้เตรียมพร้อมในการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคไข้หวัดนก​--ดาวน์โหลด
​---​---​การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา​--ดาวน์โหลด

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784