SharePoint

Skip Navigation LinksHr_NRF

บุคลากรกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด ​

noimg.jpg​นางจันทิมา  จงรัตนกิจ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย
​ ​​งานจัดซื้อ
นางจันทิมา  จงรัตนกิจ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างาน
​น.ส.เนตรทราย  เมฆส่อน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
​น.ส.ประภัชธรี  สีหบุตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
​ ​ ​ ​งานแผนงานจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด
​น.ส.ชุลีวรรณ  วัฒนาวรรณะ
เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้างาน
​ ​
​นางสาวกรกนก  เนตรทิพย์
เภสัชกรปฏิบัติการ

งานตรวจรับวัตถุเสพติด

​น.ส.จิตต์ไพจิตร  มั่งเกียรติสกุล
เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้างาน
​ ​
​นายพูลสิน  เศษฤทธิ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานควบคุมคลังใน​​ ​
​น.ส.ชุษณา  เมฆทวีกูล

เภสัชกรปฏิบัติการ

​นายมนูญ  รื่นหาญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

​ ​ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด

​นางรุจิพัชร์  ยิ่งกิจวิวัฒน์
เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย​
​ ​งานบริหาร วิจัยและพัฒนาคุณภาพการขายวัตถุเสพติด และ One Stop Service
นางรุจิพัชร์  ยิ่งกิจวิวัฒน์
เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้างาน
​น.ส.ณุตตรา  นิลสุวรรณ
เภสัชกร
​น.ส.กัญญาพรรณ  นิลคำ
เภสัชกร
​น.ส.กฤษณีย์  ขำเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
​น.ส.ทรงอัปสร  เนติพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
​นางมณีรัตน์  นิมิตรเกษม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
​ ​ ​ ​งานบันทึกคำขอซื้อ และสั่งซื้อวัตถุเสพติดออนไลน์ (Online)
​น.ส.เหนือนภา  อินทรทรัพย์
เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้างาน
​นางชลลดา  วงษ์ถาวร
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
​นางชลลดา  โภคทรัพย์
พนักงานสถิติ ส 4
​​งานกำกับติดตามรายงานวัตถุเสพติดทางการแพทย์ และการรายงานออนไลน์ (Online)
​นายฤทธิ์  อินทรโชติ

เภสัชกรปฏิบัติการ

​หัวหน้างาน

​นางจริยา  บัวศรี

พนักงานธุรการ ส.3

​น.ส.สุรีย์  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

​น.ส.สุมาลี  ลอมาเล๊ะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

​น.ส.สมัชญา   บุญขวัญดี

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

งานคลังนอกและส่งมอบวัตถุเสพติดทางการแพทย์

​น.ส.เสาวนีย์  ใจภักดี
เภสัชกรปฏิบัติการ ​

หัวหน้างาน
​น.ส.วราพร  กำเนิดรักษ์

พนักงานสถิติ ส 3

​น.ส.พัชรนันท์  ปราบณรงค์

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

นายปรีชา  ทรัพย์ถาวร

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2

นายพลพงษ์   ทองสมรักษ์

คนงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

​นางปิยฉัตร  บุษกรพิสุทธ์

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

หัวหน้าฝ่าย

​งานการบัญชี
น.ส.ณัฏฐวี  คงทอง

พนักงานธุรการ ส.3

หัวหน้างาน

​ ​

นางทิพย์รัตน์  เนียมแตง
พนักงานธุรการ ส.3

นายเกรียงศักดิ์  โสพัฒน์
พนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อรอนงค์  ดำนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

​น.ส.กนกอร  วรรณทอง
พนักงานพิมพ์ ส 2

งานการเงิน

น.ส.จุฑามาศต์ คล้ายเคลื่อน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.ศิภัสสรย์  อำมาตย์โยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ฝ่ายงบประมาณ​

น.ส.รัตติยา  นิลกลม

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

หัวหน้าฝ่าย

​งานงบประมาณ
​น.ส.ณัฐิยา  บุบผาภรณ์กุล

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

หัวหน้างาน

น.ส.ฉันทนี  เรือนวิลัย
พนักงานการเงินและบัญชี

งานตรวจสอบใบสำคัญ

​น.ส.นันทภัค  ผกาแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

หัวหน้างาน

​น.ส.รัชนี  สังข์เรืองยศ

พนักงานพิมพ์ ส.3

​​น.ส.ปุณยวีร์  เพชรวรวิวัฒน์

พนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.อังคณา  ดำนิล

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

​หัวหน้าฝ่าย

งานสารบรรณ งานบริหาร และงานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น​ ​
นางจำเรียง  เจ๊ะดิ

พนักงานการเงินและบัญชี ส.3

​หัวหน้างาน

​นายไพบูลย์  ไชยรส

พนักงานธุรการ ส 3

นายไสว  วรพุฒ
พนักงานธุรการ ส 2

นางปณิตา  นพกุลสถิตย์
นักทรัพยากรบุคคล

นายวุฒิชัย  มุขะวาทิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

งานพัสดุ

นายสุวัตถิ์  สังสะนะ
พนักงานพัสดุ ส 3

หัวหน้างาน

​นางอิสรีย์  ธนกุลเรืองรอง
พนักงานพัสดุ ส 4
​นางโสภิตา  สวัสดี
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4

น.ส.ธนาภรณ์  สนธิเพ็ชร
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4

น.ส.สุนทรี  อุบลนุช
พนักงานการเงินและบัญชี ส 2

​นางสาวภูมิพิณ  ดำนิล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์

​นายยุทธนา  คุณธร

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

หัวหน้างาน

​นายณภูดิส  ทาสี
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
​​ยสุทธิศาสตร์  เรืองประโดก

ช่างไฟฟ้า

นายกิตติศักดิ์  หมีคำ
พนักงานขับรถยนต์

​ ​ ​ ​เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติราชการให้กับฝ่ายอำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม อย.
​น.ส.สวรรค์  เรือนวิลัย
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
​น.ส.พิมพ์ฉวี  สิงห์คิบุตร
พนักงานธุรการ ส 3
​นายคำรณ  ศรีเพ็ชร
พนักงานพิมพ์ ส 2
​น.ส.ภคินี  ตระกูลลีวัฒนา
พนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายกฎหมาย


นายนิติรุจน์  อมรอนันต์วัชร
นิติกร

​น.ส.ณิชากมล  หอมไกล
นิติกร

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

​น.ส.วันทนา  รื่นหาญ

พนักงานธุรการ ส 3

หัวหน้าฝ่าย

นายชาลิศร์  ปรียาภรณ์มารวิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

​น.ส.ลัดดาพร  อ่อนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสรวุฒิ  ยิ้มแย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

​น.ส.ศิริรักษ์  เลี๊ยะจู
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
​น.ส.รุ่งนภา  พวงสิงห์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์ม กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

_________________________________________

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

_________________________________________

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784