SharePoint

Skip Navigation LinksExecutive_NRF_structure

Executive_NRF_structure
2.png
​รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อดีต - ปัจจุบัน
​ชื่อ - นามสกุล​ตำแหน่ง​ปีที่ดำรง
​ภก.วิโรจน์  สุ่มใหญ่​ผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด​ปี 2552 - 2554
ภก.มรกต  จรูญวรรธนะ​ผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด​ปี 2554 - 2564
​ภก.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด​ปี 2564 - 2566
ภก.ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด​​ปี 2566 - ปัจจุบัน

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784