SharePoint

Skip Navigation LinksComment


แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สถานที่รับบริการ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชั้น ๑
ชั้น ๓
ชั้น ๔

ขั้นตอนที่ใช้บริการ (โปรดประเมินเพียง ๑ บริการ)

การให้คำแนะนำ
การยื่นเอกสาร / ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ / ยื่นคำขอซื้อ
การติดต่อด้านการเงินและบัญชี
การรับวัตถุเสพติดทางการแพทย์

โปรดเลือกความพึงพอใจ เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการที่ได้รับจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ประเด็น
พอใจ
ควรปรับปรุง
ประเด็น พอใจ ควรปรับปรุง
ระยะเวลา ความโปร่งใส
ขั้นตอน สิ่งอำนวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่ สถานที่
ช่องทางการให้บริการเช่น ติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต การติดต่อประสานงาน เช่น การแจ้งความคืบหน้า แจ้งผล
การให้บริการโดยรวม

โปรดระบุสิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชมเชย

หากท่านยินดีจะให้คำแนะนำเพิ่มเติม โปรดระบุช่องทางที่สะดวกในการติดต่อ

 

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784