SharePoint

Skip Navigation LinksPermission

​การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง!!!การแจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง 
เพื่อยืนยันการประกอบการ!!!


1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2564

2. แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง
2.2 แบบคำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2)


4. คู่มือประชาชน
4.11 การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์-N200962


5. คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
5.4 คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561


6. คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง

7. คำสั่งจังหวัด เรื่อง การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

8. ***สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า*** เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
8.1 ประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

9. ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่