SharePoint

Skip Navigation LinksLibrary_List

รายการสารด้านเครื่องสำอาง
รายการสารด้านเครื่องสำอาง

รายชื่อหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน 

(ASEAN COSMETIC GMP) (Inspection Body : IB)

1. ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

    2.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

    2.2 หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ((Update))

3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ