SharePoint

Skip Navigation LinksLawsกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

_____________________________________________

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
​        (1) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
             Cosmetic Act B.E. 2558 (2015)
        (2) ​พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ((NEW))
             Cosmetic Act (No.2) B.E. 2565 (2022)  ((NEW))
กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
1​รายการสารด้านเครื่องสำอาง
1.1 วัตถุที่ห้ามใช้
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
คำชี้แจง
ยกเลิกแล้ว ให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แทน 
​(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ((NEW))
1.2 วัตถุที่อาจใช้
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 เมษายน 2561
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562​
จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.1.3)
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
* คำชี้แจง
จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.1.4)
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
* คำชี้แจง
​จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.1.5)
1.3 วัตถุกันเสีย
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.2.2)
​​(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
* คำชี้แจง
จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.2.3)
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  ((NEW))
1.4 สี
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
20 พฤษภาคม 2564 แทน
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
* คำชี้แจง
1.5 สารป้องกันแสงแดด
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.2)
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.3)
​((NEW)) (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.4)
2​กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต  นําเข้า หรือขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
* คำชี้แจง
3​กำหนดลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต/นำเข้า
4​การจดแจ้ง/ต่ออายุ/แก้ไข/ใบแทน
4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
4.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการส่งบัญชีหรือรายงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5​การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
6สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
6.1.1 คู่มือ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
6.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
7​โฆษณา
7.2 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค  ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
8​คำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง
8.1.1 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
8.1.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
8.1.4 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
8.1.5 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
* คำชี้แจง
8.2.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
8.2.3 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
* คำชี้แจง8.2.4 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ((NEW))
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2562​ แทน
8.3.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

8.3.3 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
((NEW)) 8.3.4 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565
8.5 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด  ของเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
8.6 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
* คำชี้แจง
9​ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
9.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
9.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
29 ธันวาคม 2563 แทน
9.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทําหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ   การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
9.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องคก์รผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  พ.ศ.  2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
29 ธันวาคม 2563 แทน
​9.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2560
10​พนักงานเจ้าหน้าที่
10.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
10.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
10.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
11​แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563​


11.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ((NEW))
12​กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง
13การเปรียบเทียบความผิด
13.1 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
13.2 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
13.3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 161/2559 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
13.4 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่  422/2561 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
14​ฉลาก

14.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563​
15​หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญ
15.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
15.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
15.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกแล้ว
ใช้ประกาศฉบับลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2564 แทน

15.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบ นต.ส 6
15.5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
16การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง
17การนำเข้าเฉพาะครั้ง
18คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
​คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 331/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
(GMP เครื่องสำอาง) ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 161/2559 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่  422/2561 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 196/2562 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 312/2562 เรื่อง การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งเครื่องสำอางในส่วนภูมิภาค
19ประกาศเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
19.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
20การเรียกเก็บคืน การทำลาย และการส่งมอบเครื่องสำอาง
21การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง
22การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง
22.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
22.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
* คำชี้แจง
​23​การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง
23.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
23.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
*คำชี้แจง
24การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง
24.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
24.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
* คำชี้แจง
25กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง
​25.1 กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
* คำชี้แจง
จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.6)
• คำชี้แจง
26แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง
((NEW)) ​26.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
* คำชี้แจง
((NEW)) 26.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
* คำชี้แจง