SharePoint

Skip Navigation LinksContact


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

จดแจ้งเครื่องสำอาง : 02 590 7273-5ตรวจสอบสถานที่จดแจ้ง : 02 590 7139
พัฒนาระบบ : 02 591 8490GMP : 02 590 7139
กำหนดมาตรฐาน : 02 590 7472ตรวจสอบเฝ้าระวัง : 02 590 7277-8
โฆษณา  : 02 590 7277-8


E-Mail Address : cosmetic@fda.moph.go.th